НАРУЏБЕНИЦА - ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ДОБРА: Набавка намештаја и посуђа

На основу чл. 39 и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” , бр.124/2012, 14/2015 и 68/15 у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС”, бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке 01 бр. 40-74/3 од 20 11. 2017.године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЗА НАБАВКУ ДОБАРА

Намештај и посуђе, ЈН бр. 2.1.12/2017

 

jn
lpa2

48 sati2
Pitajte predsednika2
op2
ozak2
Imamo 23 gostiju na mreži

inspekcija slika
jn1
lpa1
48 sati1
Pitajte predsednika1
op1
ozak1
Slor1
pki
vodic1
kzm1
gis1
baner VL

Vremenska prognoza:


Pratite nas
Twiter
Opština Vlasotince na YouTube
Instagram opštine Vlasotince
Google+