Јавна набавка мале вредности - добра: Набавка електричне енергије за службене просторије

На основу члана 57. и члана 60.став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015, 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке дел.бр.

404-19 /178Ев. бр.р-1.1.4/2018 од 08.03.2018. године, упућује се :

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 Наручилац: Општина ВласотинцеТрг  ослобођења  бр. 12.  16210 Власотинце

Интернет страница: www.vlasotince.org.rs 

Врста наручиоца:  локална самоуправа.

 Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета: добра

Предмет набавке: Добра-Набавка електричне енергије за службене објекте,

Назив и ознака из општег речника набавке: ОРН 09310000-електрична енергија

Критеријум за оцењивање понуда је најниже понуђена цена.


Конкурсна документација се може преузети: са Портала Управе за јавне набавке

 
inspekcija slika
jn1
lpa1
48 sati1
Pitajte predsednika1
op1
ozak1
Slor1
pki
vodic1
kzm1
gis1
baner VL

Vremenska prognoza:


Pratite nas
Twiter
Opština Vlasotince na YouTube
Instagram opštine Vlasotince
Google+