Јавна набавка мале вредности - добра: Набавка електричне енергије за службене просторије

На основу члана 57. и члана 60.став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015, 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке дел.бр.

404-19 /178Ев. бр.р-1.1.4/2018 од 08.03.2018. године, упућује се :

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 Наручилац: Општина ВласотинцеТрг  ослобођења  бр. 12.  16210 Власотинце

Интернет страница: www.vlasotince.org.rs 

Врста наручиоца:  локална самоуправа.

 Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета: добра

Предмет набавке: Добра-Набавка електричне енергије за службене објекте,

Назив и ознака из општег речника набавке: ОРН 09310000-електрична енергија

Критеријум за оцењивање понуда је најниже понуђена цена.


Конкурсна документација се може преузети: са Портала Управе за јавне набавке

 

jn
lpa2

48 sati2
Pitajte predsednika2
op2
ozak2
Imamo 18 gostiju na mreži

inspekcija slika
jn1
lpa1
48 sati1
Pitajte predsednika1
op1
ozak1
Slor1
pki
vodic1
kzm1
gis1
baner VL

Vremenska prognoza:


Pratite nas
Twiter
Opština Vlasotince na YouTube
Instagram opštine Vlasotince
Google+