ЈАВНА НАБАВКА ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ - Набавка електричне енергије за јавну расвету

На основу члана 57. и члана 60.став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015, 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404 -18/2018 од 07.03.2018.год.  ЈНВВ  бр. У-1.1.3 /2018, упућује се :

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 Наручилац: Општина Власотинце,  Трг  ослобођења  бр. 12.  16210 Власотинце

 Интернет страница: www.vlasotince.орг.rs

 Врста наручиоца:  локална самоуправа.

 Врста поступка: поступак јавне  набавке велике  вредности

Врста предмета: добра

Предмет набавке: Набавка електричне енергије за јавну расвету.

Назив и ознака из општег речника набавке: 09310000-електрична енергија

Критеријум за оцењивање понуда:  најнижа понуђена цена.


Конкурсна документација се може преузети : са Портала Управе за јавне набавке

 

jn
lpa2

48 sati2
Pitajte predsednika2
op2
ozak2
Imamo 19 gostiju na mreži

inspekcija slika
jn1
lpa1
48 sati1
Pitajte predsednika1
op1
ozak1
Slor1
pki
vodic1
kzm1
gis1
baner VL

Vremenska prognoza:


Pratite nas
Twiter
Opština Vlasotince na YouTube
Instagram opštine Vlasotince
Google+