ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ДОБРА: Гориво за службена возила

На основу члана 57. и члана 60.став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015, 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр.404-  20/2018од. 12.03.2018. године, упућује се :

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Наручилац: Општина ВласотинцеТрг  ослобођења  бр. 12.  16210 Власотинце

Интернет страница: www.vlasotince.орг.rs

Врста наручиоца:  локална самоуправа.

Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета: добра

Предмет набавке: гориво за службена возила

Назив и ознака из општег речника набавке: 09000000-нафтаи деривати

Критеријум за оцењивање понуда је економски најповољнија цена.

Елементи критеријума са пондерима (бодовима) за вредновање понуда су:

 - најнижа цена                                               50 пондера

 - одложено плаћање                                      20 пондера   

 - близина бензинске пумпе понуђача        30пондера


Конкурсна документација се може преузети : са Портала Управе за јавне набавке: portal.ujn.gov.rs и интернет странице наручиоца: www.vlasotince.org.rs

 

jn
lpa2

48 sati2
Pitajte predsednika2
op2
ozak2
Imamo 24 gostiju na mreži

inspekcija slika
jn1
lpa1
48 sati1
Pitajte predsednika1
op1
ozak1
Slor1
pki
vodic1
kzm1
gis1
baner VL

Vremenska prognoza:


Pratite nas
Twiter
Opština Vlasotince na YouTube
Instagram opštine Vlasotince
Google+