ЈАВНА НАБАВКА ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ - ДОБРА: Комбинована радна машина

На основу члана 55. став 1. тачка 2. члана 57. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о Јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012 , 14/2015 и 68/15 , у даљем тексту: Закон) и Одлуке покретању поступка јавне набавке мале вредности-добра- 1.1.5/2018., број 404-17/2018 од 27.02.2018. године, Општина Власотинце, Трг ослобођења бр. 12, Власотинце
у п у ћ у ј е


ПОЗИВ
за прикупљање понуда у отвореном поступку јавне набавке - добра
„ НАБАВКА КОМБИНОВАНЕ РАДНЕ МАШИНЕ ПУТЕМ ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА“
ЈН. БР. Д-1.1.5/2018


1. Наручилац: Општина Власотинце позива све заинтересоване понуђаче да доставе понуду за „Набавку комбиноване радне машине путем финансијског лизинга“.
2. Врста поступка јавне набавке: Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке број 1.1.5/2018 су добра–набавка комбиноване радне машине путем финансијског лизинга


Конкурсна документација се може преузети са Портала управе за јавне набавке.

 

jn
lpa2

48 sati2
Pitajte predsednika2
op2
ozak2
Imamo 7 gostiju na mreži

inspekcija slika
jn1
lpa1
48 sati1
Pitajte predsednika1
op1
ozak1
Slor1
pki
vodic1
kzm1
gis1
baner VL

Vremenska prognoza:


Pratite nas
Twiter
Opština Vlasotince na YouTube
Instagram opštine Vlasotince
Google+