ЈАВНА НАБАВКА ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ - ДОБРА: Комбинована радна машина

На основу члана 55. став 1. тачка 2. члана 57. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о Јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012 , 14/2015 и 68/15 , у даљем тексту: Закон) и Одлуке покретању поступка јавне набавке мале вредности-добра- 1.1.5/2018., број 404-17/2018 од 27.02.2018. године, Општина Власотинце, Трг ослобођења бр. 12, Власотинце
у п у ћ у ј е


ПОЗИВ
за прикупљање понуда у отвореном поступку јавне набавке - добра
„ НАБАВКА КОМБИНОВАНЕ РАДНЕ МАШИНЕ ПУТЕМ ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА“
ЈН. БР. Д-1.1.5/2018


1. Наручилац: Општина Власотинце позива све заинтересоване понуђаче да доставе понуду за „Набавку комбиноване радне машине путем финансијског лизинга“.
2. Врста поступка јавне набавке: Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке број 1.1.5/2018 су добра–набавка комбиноване радне машине путем финансијског лизинга


Конкурсна документација се може преузети са Портала управе за јавне набавке.

 

jn
lpa2

48 sati2
Pitajte predsednika2
op2
ozak2
Imamo 30 gostiju na mreži

inspekcija slika
jn1
lpa1
48 sati1
Pitajte predsednika1
op1
ozak1
Slor1
pki
vodic1
kzm1
gis1
baner VL

Vremenska prognoza:


Pratite nas
Twiter
Opština Vlasotince na YouTube
Instagram opštine Vlasotince
Google+