ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - РАДОВИ: Реконструкција ОШ "Браћа Миленковић" Шишава

Јавна набавка радова спроводи се као јавна набавка мале вредности у складу са чланом 39, став 1, чланом 55. став 1. тачка 2. и чланом 61. Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), чланом 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације о поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (,,Сл.гласник РС", број 86/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке радова број 1.3.27, ев. бр. 404-43/2018 од  23.05.2018. године.

Упућује се :

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Врста поступка: Поступак јавне  набавке мале  вредности

Врста предмета: Радови

Предмет набавке: Набавка радова на реконструкцији ОШ "Браћа Миленковић" Шишава

Критеријум за оцењивање понуда:  Најнижа понуђена цена.


Конкурсна документација се може преузети: са Портала Управе за јавне набавке

 

jn
lpa2

48 sati2
Pitajte predsednika2
op2
ozak2
Imamo 35 gostiju na mreži

inspekcija slika
jn1
lpa1
48 sati1
Pitajte predsednika1
op1
ozak1
Slor1
pki
vodic1
kzm1
gis1
baner VL

Vremenska prognoza:


Pratite nas
Twiter
Opština Vlasotince na YouTube
Instagram opštine Vlasotince
Google+