ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - УСЛУГЕ: Oдржавање јавне расвете

На основу члана 57. и члана 60.став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015, 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404 -48/18 од 28.06.2018. године  ЈНМВ 1.2.12, упућује се :

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 Наручилац: Општина Власотинце,  Трг  ослобођења  бр. 12.  16210 Власотинце

  Врста наручиоца:  локална самоуправа.

 Врста поступка: поступак јавне  набавке мале вредности

Врста предмета: услуге

Предмет набавке: Набавка услуга на одржавању јавне расвете на територији општине Власотинце – 2. фаза

Назив и ознака из општег речника набавке: ОРН 50232100 – Услуге одржавања уличне расвете.

 Критеријум за оцењивање понуда:  најнижа понуђена цена.


Конкурсна документација се може преузети: са Портала Управе за јавне набавке: portal.ujn.gov.rs и интернет странице наручиоца: www.vlasotince.org.rs

 

jn
lpa2

48 sati2
Pitajte predsednika2
op2
ozak2
Imamo 13 gostiju na mreži

inspekcija slika
jn1
lpa1
48 sati1
Pitajte predsednika1
op1
ozak1
Slor1
pki
vodic1
kzm1
gis1
baner VL

Vremenska prognoza:


Pratite nas
Twiter
Opština Vlasotince na YouTube
Instagram opštine Vlasotince
Google+