ЈАВНА НАБАВКА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ - РАДОВИ: Набавка грађевинских радова на изградњи армирано бетонског моста на локалном путу Доња Ломница-Шишава у МЗ Доња Ломница

На основу члана 57. и члана 60.став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015, 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке 01 број 404-61/2018 од 11.07.2018. године, ЈН бр. Р-1.3.14-2 /2018, упућује се:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Наручилац: Општина Власотинце, Трг ослобођења бр. 12. 16210 Власотинце

Врста наручиоца: локална самоуправа.

Врста поступка: отворени поступак

Врста предмета: радови

Предмет набавке: Набавка грађевинских радова на изградњи армирано бетонског моста на
локалном путу Доња Ломница-Шишава у МЗ Доња Ломница

Назив и ознака из општег речника набавке: 45221110 – радови на изградњи моста

Критеријум за оцењивање понуда: најнижа понуђена цена.

Конкурсна документација се може преузети : са Портала Управе за јавне набавке: NA PORTALU UPRAVE ZA JAVNE NABAVKE и интернет странице наручиоца: www.vlasotince.org.rs

 

 

jn
lpa2

48 sati2
Pitajte predsednika2
op2
ozak2
Imamo 23 gostiju na mreži

inspekcija slika
jn1
lpa1
48 sati1
Pitajte predsednika1
op1
ozak1
Slor1
pki
vodic1
kzm1
gis1
baner VL

Vremenska prognoza:


Pratite nas
Twiter
Opština Vlasotince na YouTube
Instagram opštine Vlasotince
Google+