ЈАВНА НАБАВКА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ, ДОБРА: Комбинована радна машина путем финансијског лизинга
utorak, 24 jul 2018 09:21

На  основу  члана  57.  и  члана  60.став  1.  Закона  о  јавним  набавкама  („Службени  гласник РС”, број 124/2012, 14/2015, 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке 01 број  404-54/2018 од 11.07.2018. године, ЈН  БР. Д-1.2.5-2 /2018, упућује се:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Наручилац: Општина Власотинце,  Трг  ослобођења  бр. 12.  16210 Власотинце  
 
Интернет страница: www.vlasotince.орг.rs
 
Врста наручиоца:  локална самоуправа.  
 
Врста поступка: отворени поступак
 
Врста предмета: добра
 
Предмет набавке: Набавка комбиноване радне машине  путем финансијског лизинга;
.
Назив и ознака из општег речника набавке:  
  – 43210000- машине за земљане радове, и  
  - 66114000 - услуге финансијског лизинга
 
Критеријум за оцењивање понуда:  најнижа понуђена цена.
 
Конкурсна  документација  се  може  преузети: са Портала Управе за јавне набавке: portal.ujn.gov.rs и интернет странице наручиоца: www.vlasotince.org.rs

 

inspekcija slika
jn1
lpa1
48 sati1
Pitajte predsednika1
op1
ozak1
Slor1
pki
vodic1
kzm1
gis1
baner VL

Vremenska prognoza:


Pratite nas
Twiter
Opština Vlasotince na YouTube
Instagram opštine Vlasotince
Google+