ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ, УСЛУГЕ: Израда Претходне студије оправданости са Генералним пројектом трајног снабдевања општине Власотинце за период 2018-2035 година

На основу члана 57. и члана 60.став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015 и  68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке 404-59/2018 од 11.07.2018. године, ЈНМВ БР У-1.2.11 /2018, упућује се:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Наручилац: Општина Власотинце,  Трг  ослобођења  бр. 12.  16210 Власотинце  
 
Врста наручиоца:  локална самоуправа.    
 
Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности
 
Врста предмета: услуге
 
Предмет  набавке:  Набавка  услуга  на    изради      Претходне  студије    оправданости  са Генералним пројектом  трајног  водоснабдевања  општине Власотинце  за  период  2018-2035 година
 
Назив и ознака из општег речника набавке: ОРН 73000000 - Услуге истраживања и развоја и пратеће саветодавне услуге  
 
Критеријум за оцењивање понуда:  економски најповољнија понуда
 
Конкурсна  документација  се  може  преузети: са Портала Управе за јавне набавке: portal.ujn.gov.rs и интернет странице наручиоца: www.vlasotince.орг.rs

 
inspekcija slika
jn1
lpa1
48 sati1
Pitajte predsednika1
op1
ozak1
Slor1
pki
vodic1
kzm1
gis1
baner VL

Vremenska prognoza:


Pratite nas
Twiter
Opština Vlasotince na YouTube
Instagram opštine Vlasotince
Google+