ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ, УСЛУГЕ: Израда Претходне студије оправданости са Генералним пројектом трајног снабдевања општине Власотинце за период 2018-2035 година

На основу члана 57. и члана 60.став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015 и  68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке 404-59/2018 од 11.07.2018. године, ЈНМВ БР У-1.2.11 /2018, упућује се:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Наручилац: Општина Власотинце,  Трг  ослобођења  бр. 12.  16210 Власотинце  
 
Врста наручиоца:  локална самоуправа.    
 
Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности
 
Врста предмета: услуге
 
Предмет  набавке:  Набавка  услуга  на    изради      Претходне  студије    оправданости  са Генералним пројектом  трајног  водоснабдевања  општине Власотинце  за  период  2018-2035 година
 
Назив и ознака из општег речника набавке: ОРН 73000000 - Услуге истраживања и развоја и пратеће саветодавне услуге  
 
Критеријум за оцењивање понуда:  економски најповољнија понуда
 
Конкурсна  документација  се  може  преузети: са Портала Управе за јавне набавке: portal.ujn.gov.rs и интернет странице наручиоца: www.vlasotince.орг.rs

 

jn
lpa2

48 sati2
Pitajte predsednika2
op2
ozak2
Imamo 25 gostiju na mreži

inspekcija slika
jn1
lpa1
48 sati1
Pitajte predsednika1
op1
ozak1
Slor1
pki
vodic1
kzm1
gis1
baner VL

Vremenska prognoza:


Pratite nas
Twiter
Opština Vlasotince na YouTube
Instagram opštine Vlasotince
Google+