JAVNI POZIV U OKVIRU PROJEKTA "RADIMO ZA BOLЈU BUDUĆNOST DECE"
sreda, 01 avgust 2018 15:25

J A V N I   P O Z I V

za učešće u Programu obuke za započinjanje biznisa/unapređenje poslovanja i dodelu bespovratnih sredstava mladim bračnim parovima, mladim majkama i ženama (starosti 18 do 35 godina) u okviru projekta "Radimo za bolјu budućnost dece"

 Projekat „Radimo za bolju budućnost dece“ finansira Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku Republike Srbije. Opština Vlasotince sufinansira i sprovodi u okviru Programa podrške sprovođenju mera populacione politike u Republici Srbiji – meru usklađivanje rada i roditeljstva.

Cilj mere je da se poboljša kvalitet života, koji je jedan od neophodnih uslova za rehabilitaciju rađanja i roditeljstva kroz razvoj i promociju preduzetničkog duha i posticanje preduzetništva kod nezaposlenih, mladih bračnih parova, mladih majki i žena  (starosti od 18 do 35) kao i pružanje podrške poslovanju i razvoju novosnovanim i postojećim mikro, malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima i poljoporivrednim gazdinstvima.

Realizacija ove mere treba da doprinese stvaranju pozitivne populacione klime i otklanjanju uočenih barijera (nezaposlenost mladih) za roditeljstvo i rađanje dece. Podrška je usmerena na nezaposlena fizička lica starosti od 18 do 35.g. kao i na postojeće MMSP i preduzetnike kako bi se stimulisali da zapošljavaju mlade i nezaposlene roditelje.

Mera projekta će pružanjem nefinansijske i finansijske pomoći podržati samozapošljavanje i zapošljavanje ciljnih grupa. kroz:

 • edukaciju o pokretanju i vođenju posla, u vidu obuka za započinjanje i unapređenja biznisa,
 • takmičenje za najbolji biznis plan,
 • bespovratnu pomoć za finansiranje najboljih biznis planova,
 • mentoring za novosnovane i postojeće privredne subjekte.

 Uslovi za učešće u Programu

 Mera podsticaj zapošljavanja mladih od 18 do 35 godina starosti, kroz nefinansijsku podršku za početnike u poslovanju i dodelu bespovratnih sredstava za pokretanje i unapređenje poslovanja realizuje se po Programu podrške početnicima za započinjanje posla - start up (u daljem tekstu: Program) koji je pripremila opština Vlasotince.

Program se realizuje u dve faze i to:

 • I faza Programa – Obuke
 • II faza Programa – Dodela bespovratnih sredstva i mentoring

Uslovi koji moraju biti kumulativno ispunjeni za :

I fazu Programa - Obuke:

 1. 1.   Fizička lica -mladi bračni parovi, mlade majke i žene (sve kategorije starosti od 18 do 35):

 Da su mladi starosti od 18 do 35, posebno mladi bračni parovi, majke i žene;

 • koji imaju poslovnu ideju i žele da započnu posao;
 • koji imaju prebivalište na teritoriji opštine Vlasotince najmanje 6 meseci pre objavljivanja poziva;
 • koji su nezaposleni.
 1. 2.   Mladi bračni parovi, mlade majke i žene - vlasnici mikro, malih i srednjih preduzeća, preduzetnici i vlasnici poljoprivrednih gazdinstava:
 • Koji su vlasnici ili suvlasnici mikro, malih i srednjih preduzeća, preduzetničkih radnji ili nosioci ili članovi poljoprivrednih gazdinstava;
 • koji žele da unaprede svoje poslovanje, a registrovali su svoju delatnost u poslednje tri godine, odnosno u trenutku objavljivanja Javnog poziva ne posluju duže od tri godine;
 • koji imaju preduzeće registrovano u Agenciji za privredne registre, ima sedište na teritoriji opštine Vlasotince i ima aktivan status ili da je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava kao komercijalno, ima sedište na teritoriji opštine Vlasotince i nalazi se u aktivnom stanju.

Potrebna dokumentacija za konkurisanje za I fazu:

 1.   Fizička lica - mladi bračni parovi, mlade majke i žene (sve kategorije starosti od 18 do 35):

 Prijavni formular za učešće u obuci za započinjanje biznisa (obrazac 1);

 • Izjava o istinitosti priloženih podataka (obrazac 1a);
 • Kopija lične karte (za nezaposlena lica);
 • Potvrda da se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje;
 • Kopija venčanog lista u koliko podnose prijavu kao mladi bračni parovi.

     2. Mladi bračni parovi, mlade majke i žene - vlasnici mikro, malih i srednjih preduzeća, preduzetnici i vlasnici poljoprivrednih gazdinstava:

 Prijavni formular za učešće u obuci za započinjanje biznisa (obrazac 2);

 • Izjava o istinitosti priloženih podataka (obrazac 2a);
 • Izvod iz APR-a ili uprave za agrarna plaćanja (ukoliko su vlasnici poljoprivrednog gazdinstva).

Potrebna dokumentacija za konkurisanje u II fazi za obe grupe:

 Biznis plan – Obrazac 3 ;

 • Tri ponude/ profakture dobaljača opreme/ izvršioca usluge za čiju se nabavku konkuriše

Programom je predviđeno da najbolje rangirani kandidati pohađaju obuku za započinjanje biznisa, koja se sastoji iz dva modula, i to: obuka za početnike u poslovanju, priprema biznis plana i poslovanje sa bankama i upravljanje finansijama.

Pravo na učešće u Programu, u fazi dodele bespovratnih sredstava najboljim biznis planovima, imaju oni kandidati koji su uspešno završili obuku za započinjanje biznisa i izradili biznis plan.

Po realizaciji takmičenja za najbolji biznis plan, najbolje rangirani biznis planovi kvalifikovaće se za dodelu bespovratnih sredstava. Kandidati su u obavezi da biznis planom razrade poslovnu ideju koju su kandidovali u prvoj fazi Programa.

Uslov za dodelu bespovratnih sredstava je registracija biznisa u Agenciji za privredne registre  (privrednog društva/preduzetnika – za mlade bračne parove, mlade majke i žene - koji nemaju registrovanu sopstvenu delatnost) ili kod uprave za agrarna plaćanja.

Dobitnici bespovratnih sredstava su u obavezi da registrovanu delatnost, za koju su im odobrena bespovratna sredstva, obavljaju najmanje godinu dana  od dana potpisivanja ugovora o dodeli bespovratnih sredstsva.

Ukupna raspoloživa sredstva za  obe grupe korisnika iznose 6.600.000,00 dinara sa prosečnom vrednošću do 400.000,00 dinara po korisniku.

Prioritet za dodelu sredstava je prva grupa korisnika.

NAMENA BESPOVRATNIH SREDSTAVA

 Prihvatljive projektne aktivnosti

 • nabavka opreme;
 • adaptacija i/ili rekonstrukcija poslovnog prostora;
 • nabavka materijala i sirovina
 • za poljoprivredna gazdistva samo nabavka opreme.

 Projektne aktivnosti koje se neće finansirati

Sredstva po ovom programu se ne mogu koristiti za:

 • organizovanje igara na sreću, lutrija i sličnih delatnosti;
 • proizvodnju i promet bilo kog proizvoda ili aktivnosti koje se prema domaćim propisima ili međunarodnim konvencijama i sporazumima, smatraju zabranjenim;
 • promet nafte i naftnih derivata;
 • primarnu poljoprivrednu proizvodnju izuzev nabavke opreme;
 • bilo koji oblik trgovačke i ugostiteljske delatnosti;
 • aktivnosti povezane sa političkim partijama

Programom se finansiraju troškovi nabavke opreme, adaptacije i/ili rekonstrukcije poslovnog prostora, materijala i sirovina koji su predmet Ugovora, a koji se realizuju nakon potpisivanja Ugovora sa opštinom Vlasotince.

Pod opremom u smislu ovog programa podrazumevaju se: postrojenja, mašine i prateća oprema, a mogu biti:

 • ulaganja u nabavku mašina i opreme (finansiraće se isključivo nabavka nove opreme) stavljanje u funkciju radnog prostora i/ili procesa rada (što podrazumeva adaptaciju i/ili rekonstrukciju proizvodnog/radnog prostora od strane registrovanog privrednog subjekta).

Bespovratna sredstva će se odobravati za nabavku dobara/usluga za realizaciju poslovne ideje koja je nagrađena na takmičenju.

Jedan podnosilac zahteva može predati samo jednu prijavu.

NAČIN PRIJAVLJIVANJA I ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA:

Rok za dostavu prijava za učešće u obuci za započinjanje biznisa je 15.avgust 2018.godine do 14:00 časova.

 Rok za dostavu prijava u okviru druge faze Programa uslovljen je realizacijom obuke za započinjanje biznisa, odnosno 14 dana nakon završetka obuka a podnosioci prijava u fazi takmičenja će o istom biti blagovremeno obavešteni.

Prijave sa naznakom se podnose lično ili preporučenom poštom na adresu:

Opština Vlasotince
Adresa: Trg oslobođenja 12
16210 Vlasotince

Za detaljnije informacije možete se obratiti kontakt osobi u opštini Vlasotince:

Marinko Đorđević

Telefon: +381 (0)16 877 236; mob. +381 (0)69 18 77 906

e-meil: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli


 

TEKST JAVNOG POZIVA pdf

OBRASCI ZA PRIJAVU NA JAVNI POZIV "RADIMO ZA DUDUĆNOST DECE" SU OVDEzip

Naslovi priloga:
DatotekaOpisDatumVeličina datoteke
Download datoteke (Odluka sa konačnom listom.pdf)Одлука о расподели средставаКоначна листа17.10.2018.681 Kb
Download datoteke (Прелиминарна Листа вредновања.pdf)Preliminarna rang listaVrednovani Poslovni planovi sa predlogom za finansiranje3.10.2018.545 Kb
 

inspekcija slika
jn1
lpa1
48 sati1
Pitajte predsednika1
op1
ozak1
Slor1
pki
vodic1
kzm1
gis1
baner VL

Vremenska prognoza:


Pratite nas
Twiter
Opština Vlasotince na YouTube
Instagram opštine Vlasotince
Google+