Javna nabavka, nabavka materijala za reprezentaciju u sopstvenim prostorijama (hrana i piće)
petak, 21 februar 2014 14:00

Na osnovu čl. 32. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, u dalјem tekstu: Zakon), čl. 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS” br. 29/2013), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 404-9/2013 i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku br. 404-9-1/2013, pripremlјena je:

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

-  Za javnu nabavku ,nabavka materijala za reprezentaciju u sopstvenim prostorijama (hrana i piće) –

Del. br. 404-9/2014

Ev.br. JNMV-D - 2/2014

Konkursna dokumentacija:

 


 
{jcomments off}

 

 
inspekcija slika
jn1
lpa1
48 sati1
Pitajte predsednika1
op1
ozak1
Slor1
pki
vodic1
kzm1
gis1
baner VL

Vremenska prognoza:


Pratite nas
Twiter
Opština Vlasotince na YouTube
Instagram opštine Vlasotince
Google+