Nabavka usluga socijalne zaštite po projekima u opštini Vlasotince
utorak, 12 avgust 2014 10:32

Na osnovu  člana 6,39 i  60. Zakona o javnim nabavkama (,,Sl.glasnik RS“ br.124/2012) upućuje se:

POZIV ZA PODNOŠENјE PONUDE

  • Naručilac : Opština Vlasotince,  ul. Trg oslobođenja, broj 12,  16210 Vlasotince
  • Internet stranica:  www.vlasotince.org.rs
  • Vrsta postupka: postupak javne nabavke male vrednosti
  • Vrsta predmeta: usluge

Predmet javne nabavke je nabavka usluga socijalne zaštite po projekima u opštini Vlasotince

Predmetna nabavka je definisana u Opštem rečniku nabavke na poziciji:

ORN 85300000 - usluge socijalne zaštite i srodne usluge

·         Kriterijum  za izbor najpovolјnije ponude je ekonomski najpovolјnija ponuda:

              1. Ponuđena cena                           90 pondera

              2. Rok plaćanja                             10 pondera         

·       Preuzimanje konkursne dokumentacije svi zainteresovani ponuđači mogu izvršiti na Portalu javnih nabavki, Internet strani Opštinske uprave Opštine Vlasotince : www.vlasotince.org.rs, kao i u službi javnih nabavki Opštinske uprave Opštine Vlasotince, Trg oslobođenja, broj 12,  16210 Vlasotince, kancelarija br. 35, svakog radnog dana od dana objave poziva za podnošenje ponude u vremenu od 08,00 do 14,00 časova.

  • Ponuđači su u obavezi da svoje ponude dostave do_20.08._2014.g. i to najkasnije do 12,00 časova poslednjeg dana isteka roka.
  • Ponude se dostavlјaju obavezno u  zatvorenim kovertama sa naznakom: ,,Ponuda za JN br. 404-50/2014 – nabavka usluga socijalne zaštite po projektima „ne otvaratina adresu Opštinska uprava Opštine Vlasotince ,  ul. Trg oslobođenja, broj 12,  16210 Vlasotince. Na poleđini koverte obavezno navesti naziv ponuđača, tačnu adresu, kontakt osobu i telefon.

 Ponuda se može dostaviti poštom ili lično na pisarnicu Opštinske uprave Opštine Vlasotince , do poslednjeg dana roka bez obzira na način na  koji su poslate. 

  • Javno otvaranje ponuda obaviće se poslednjeg dana isteka roka za dostavlјanje ponuda u 13,00 časova, u Opštinskoj upravi Opštine Vlasotince,  ul. Trg oslobođenja, broj 12,  16210 Vlasotince
  •  Za učestvovanje u postupku otvaranja ponuda potrebno je original ovlašćenje

       Predstavnik koji nema orginal ovlašćenje neće moći da učestvuje u javnom otvaranju ponuda

· Rok za donošenje Odluke o dodeli ugovora je do 8 (osam) dana od dana javnog otvaranja     ponuda

Lice za kontakt:  Vesela Ranđelović

· Ponude se pripremaju i podnose u skladu sa konkursnom dokumentacijom i pozivom za    podnošenje ponuda

· Pravo učešća u postupku imaju svi ponuđači koji ispunjavaju uslove za učešće u postupku javne nabavke u skladu sa članom 75. i 76. ZJN, ispunjenost ovih uslova dužni su da dokažu na način propisan u članu 77. ZJN, a kako je precizirano u konkursnoj dokumentaciji.

Naslovi priloga:
DatotekaOpisDatumVeličina datoteke
Download datoteke (predah_ugovor.pdf)Ugovor o pružanju usluga_PredahPredah smeštaj za decu i mlade sa smetnjama u razvoju4.9.2014184 Kb
Download datoteke (pomoc u kuci za decu.pdf)Ugovor o pružanju usluga_Pomoć za decuPomoć u kući za decu i mlade sa smetnjama u razvoju4.9.2014162 Kb
Download datoteke (dnevni b_ugovor.pdf)Ugovor o pružanju usluga_Dnevni boravakDnevni boravak za decu i mlade sa smetnjama u razvoju4.9.2014187 Kb
Download datoteke (obustava postupka.pdf)Obaceštenje o obustavi postupkaPomoć u kući za stare4.9.201489 Kb
Download datoteke (Konkursna dok_Soc_zastita.doc)Konkursna dokumentacijaUsluge socijalne zaštite12. 8. 2014.612 Kb
Download datoteke (Poziv_Socijalna zaštita.pdf)Poziv za podnošenje prijavaTekst poziva12.8. 2014295 Kb
Poslednje ažurirano utorak, 12 avgust 2014 10:57
 

jn
lpa2

48 sati2
Pitajte predsednika2
op2
ozak2
Imamo 19 gostiju na mreži

inspekcija slika
jn1
lpa1
48 sati1
Pitajte predsednika1
op1
ozak1
Slor1
pki
vodic1
kzm1
gis1
baner VL

Vremenska prognoza:


Pratite nas
Twiter
Opština Vlasotince na YouTube
Instagram opštine Vlasotince
Google+