Lokalna poreska administracija

Na osnovu člana 60. Zakona o finansiranju lokalne samouprave, Odsek poreske administracije u celosti utvrđuje, naplaćuje i kontroliše izvorne prihode počev od 01.01.2009. godine.

ODELJENJE ZA BUDŽET, FINANSIJE, PRIVREDU I DRUŠTVENE DELATNOSTI - ODSEK ZA LOKALNU PORESKU ADMINISTRACIJU, OPŠTINE VLASOTINCE
obavlja sledeće poslove:

  • poslove lokalne poreske administracije u skladu sa materijalnim propisima kojima su uvedeni i uređeni lokalni javni prihodi i odredbama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji,
  • vodi poreski postupak (utvrđivanje, naplatu i kontrolu) za izvorne lokalne javne prihode i stara se o pravima i obavezama poreskih obveznika, a naročito vodi registar obveznika izvornih prihoda jedinice lokalne samouprave na osnovu podatka iz Jedinstvenog registra poreskih obveznika,
  • vrši utvrđivanje izvornih prihoda jedinice lokalne samouprave rešenjem za poreske obveznike za koje nije propisano da ih utvrđuje sam poreski obveznik (samooporezivanje) u skladu sa zakonom,
  • vrši kancelarijsku i terensku kontrolu radi provere i utvrđivanja zakonitosti i pravilnosti ispunjavanja poreske obaveze po osnovu lokalnih javnih prihoda u skladu sa zakonom,
  • vrši obezbeđenje naplate lokalnih javnih prihoda u skladu sa zakonom,
  • vrši redovnu i prinudnu naplatu lokalnih javnih prihoda i sporednih poreskih davanja u skladu sa zakonom,
  • vodi prvostepeni upravni postupak po žalbama poreskih obveznika izjavljenih protiv upravnih akata donetih u poreskom postupku,
  • primenjuje jedinstveni informacioni sistem za lokalne javne prihode,
  • vodi poresko knjigovodstvo za lokalne javne prihode u skladu sa propisima,
  • planira i sprovodi obuku zaposlenih,
  • pruža osnovnu stručnu i pravnu pomoć poreskim obveznicima o poreskim propisima iz kojih proizilazi njihova poreska obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda,
  • u skladu sa kodeksom ponašanja zaposlenih u lokalnoj samoupravi, po službenoj dužnosti dostavlja poreskoj upravi dokaze o činjenicama koje sazna u vršenju poslova iz svoje nadležnosti, a koje su od značaja za utvrđivanje ili kontrolu pravilnosti primene poreskih propisa za čiju je primenu nadležna poreska uprava,
  • obezbeđuje primenu propisa o slobodnom pristupu informacija od javnog značaja,
  • vrši izdavanje uverenja i potvrda o činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju,
  • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom,
  • vrši i druge poslove poverene od strane skupštine opštine, predsednika opštine, opštinskog veća i načelnika opštinske uprave.

Prava poreskih obveznika propisana su članom 24. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji. Poreski obveznik, u skladu sa ovim zakonom, ima pravo da:

 1. od Poreske uprave besplatno dobije informacije o poreskim propisima iz kojih proizlazi njegova poreska obaveza, a ako je neuk i osnovnu pravnu pomoć, što omogućuje da prijavi i plati porez i obračuna i plati sporedna poreska davanja, u skladu sa propisima;
 2. u pismenom obliku dobije odgovor na pitanje koje je u takvom obliku postavio Poreskoj upravi, a tiče se njegove poreske situacije;
 3. zahteva da se Poreska uprava i njegovi službenici ophode prema njemu sa poštovanjem i uvažavanjem;
 4. se o njemu prikupljeni podaci u poreskom postupku od strane Poreske uprave čuvaju kao službena tajna i koriste, odnosno čine dostupnim drugim licima, odnosno organima ili organizacijama, na način uređen u članu 7. ovog zakona;
 5. Poreska uprava poštuje njegovu privatnost;
 6. ostvari uvid u podatke o utvrđivanju i naplati poreza koji se o njemu vode kod Poreske uprave i zahteva izmenu nepotpunih ili netačnih podataka;
 7. zastupa vlastite interese pred Poreskom upravom neposredno ili putem punomoćnika;
 8. na propisan način koristi poreske olakšice;
 9. na propisan način i u propisanim rokovima dobije refakciju, refundaciju, odnosno povraćaj više ili pogrešno naplaćenog poreza;
 10. prisustvuje tokom terenske poreske kontrole;
 11. dobije obrazloženje akata donetih u postupku poreske kontrole;
 12. daje obaveštenja poreskim organima u poreskom postupku;
 13. koristi pravna sredstva u poreskom postupku;
 14. koristi i druga prava utvrđena ovim zakonom i drugim poreskim zakonima.

Obaveze poreskih obveznika propisane su članom 25. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji. Poreski obveznik, u skladu sa ovim zakonom, obavezan je da:
 1. u propisanom roku podnese prijavu za registraciju Poreskoj upravi, osim obveznika za čiju je registraciju, odnosno upis u registar, nadležna Agencija za privredne registre i prijavi sve kasnije izmene podataka u prijavi koji se ne prijavljuju Agenciji za privredne registre;
 2. podnese poresku prijavu Poreskoj upravi na propisanom obrascu, u roku i na način uređen poreskim propisima;
 3. podnese dokumentaciju i pruži informacije koje zahteva Poreska uprava, u skladu sa poreskim propisima;
 4. vodi propisane poslovne knjige i evidencije radi oporezivanja;
 5. u zakonskim rokovima tačno obračunava porez, kada je po zakonu dužan da to sam čini;
 6. plaća porez na način, pod uslovima i u roku propisanom zakonom;
 7. ne ometa i ne sprečava službena lica koja učestvuju u poreskom postupku u obavljanju zakonom utvrđene dužnosti;
 8. obavesti Poresku upravu o otvaranju ili zatvaranju računa kod banke, druge finansijske organizacije, poštanske štedionice ili druge organizacije koja obavlja platni promet (u daljem tekstu: banka) u Autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija ili u inostranstvu – u roku od 15 dana od dana otvaranja, odnosno zatvaranja računa;
 9. bude prisutan tokom poreske kontrole;
 10. izvršava i druge obaveze utvrđene ovim zakonom i drugim poreskim zakonima.

Za 2018. godinu


1. ОДЛУКА О ВИСИНИ СТОПЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ


2. О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ


3. ОДЛУКА О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМАZa 2017. godinu

1. ОДЛУКА О ВИСИНИ СТОПЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ


2. О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУZa 2016. godinu
 Obaveštenje Odeljenja za lokalne poreske poslove, januar 2016.

 1. Odluka o lokalnoj komunalnoj tаksi za isticanje firme za 2016. godinu


 2. Odluka o obavezi podnošenja poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji ne vode poslovne knjige a nepokretnosti koje se nalaze na teritoriji opštine Vlastotince


 3. Odluka o opštinskim administrativnim taksaka za 2016. godinu


 4. Odluka o koeficijentima za utvrđivanje poreza na imovinu


 5. Odluka o utvrđivanju cene kvadratnog metra


 6. Odluka o izmeni i dopuni odluke o lokalnoj komunalnoj taksi za isticanje firme za 2016. godinu

  1. Образац ППЛК


Za 2015. godinu

 1. Odluka o određivanju koeficijenta za nepokretnosti po zonama za 2015. godinu


 2. Odluka o lokalnim komunalnim taksama za 2015. godinu


 3. Odluka o određivanju kvadratnog metra nepokretnosti po zonama na teritoriji opštine Vlasotince


 4. Odluka o određivanju zona i najopremljenijih zona


 5. Odluka o stopama amortizacije


 6. Odluka o visini poreza na imovinu za 2015. godinu


 7. Odluka o lokalnoj komunalnoj taksi za isticanje firme za 2015. godinu

 • Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji
 • Zakon o porezima na imovinu
 • Zakon o finansiranju lokalne samouprave
 • Zakon o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga
 • Zakon o zaštiti životne sredine
 • Zakon o opštem upravnom postupku
 • Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu
 • Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu-novi
 • Pravilnik o načinu utvrđivanja osnovice poreza na imovinu na prava na nepokretnostima
 • Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o načinu utvrđivanja osnovice poreza na imovinu na prava na nepokretnostima

proveraTel. +381 16 875 122 lokal 138

 

 

Plaćanjem poreza u zakonskim rokovima izbegavate obračunavanje zakonske kamate.

Nepodnošenje poreske prijave predstavlja poreski prekršaj. Kazne predviđene zakonom iznose do 50.000 dinara.

Porezi BANER

 
inspekcija slika
jn1
lpa1
48 sati1
Pitajte predsednika1
op1
ozak1
Slor1
pki
vodic1
kzm1
gis1
baner VL

Vremenska prognoza:


Pratite nas
Twiter
Opština Vlasotince na YouTube
Instagram opštine Vlasotince
Google+