Lokalna poreska administracija

Na osnovu člana 60. Zakona o finansiranju lokalne samouprave, Odsek poreske administracije u celosti utvrđuje, naplaćuje i kontroliše izvorne prihode počev od 01.01.2009. godine.

ODELJENJE ZA BUDŽET, FINANSIJE, PRIVREDU I DRUŠTVENE DELATNOSTI - ODSEK ZA LOKALNU PORESKU ADMINISTRACIJU, OPŠTINE VLASOTINCE
obavlja sledeće poslove:

  • poslove lokalne poreske administracije u skladu sa materijalnim propisima kojima su uvedeni i uređeni lokalni javni prihodi i odredbama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji,
  • vodi poreski postupak (utvrđivanje, naplatu i kontrolu) za izvorne lokalne javne prihode i stara se o pravima i obavezama poreskih obveznika, a naročito vodi registar obveznika izvornih prihoda jedinice lokalne samouprave na osnovu podatka iz Jedinstvenog registra poreskih obveznika,
  • vrši utvrđivanje izvornih prihoda jedinice lokalne samouprave rešenjem za poreske obveznike za koje nije propisano da ih utvrđuje sam poreski obveznik (samooporezivanje) u skladu sa zakonom,
  • vrši kancelarijsku i terensku kontrolu radi provere i utvrđivanja zakonitosti i pravilnosti ispunjavanja poreske obaveze po osnovu lokalnih javnih prihoda u skladu sa zakonom,
  • vrši obezbeđenje naplate lokalnih javnih prihoda u skladu sa zakonom,
  • vrši redovnu i prinudnu naplatu lokalnih javnih prihoda i sporednih poreskih davanja u skladu sa zakonom,
  • vodi prvostepeni upravni postupak po žalbama poreskih obveznika izjavljenih protiv upravnih akata donetih u poreskom postupku,
  • primenjuje jedinstveni informacioni sistem za lokalne javne prihode,
  • vodi poresko knjigovodstvo za lokalne javne prihode u skladu sa propisima,
  • planira i sprovodi obuku zaposlenih,
  • pruža osnovnu stručnu i pravnu pomoć poreskim obveznicima o poreskim propisima iz kojih proizilazi njihova poreska obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda,
  • u skladu sa kodeksom ponašanja zaposlenih u lokalnoj samoupravi, po službenoj dužnosti dostavlja poreskoj upravi dokaze o činjenicama koje sazna u vršenju poslova iz svoje nadležnosti, a koje su od značaja za utvrđivanje ili kontrolu pravilnosti primene poreskih propisa za čiju je primenu nadležna poreska uprava,
  • obezbeđuje primenu propisa o slobodnom pristupu informacija od javnog značaja,
  • vrši izdavanje uverenja i potvrda o činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju,
  • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom,
  • vrši i druge poslove poverene od strane skupštine opštine, predsednika opštine, opštinskog veća i načelnika opštinske uprave.

Prava poreskih obveznika propisana su članom 24. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji. Poreski obveznik, u skladu sa ovim zakonom, ima pravo da:

 1. od Poreske uprave besplatno dobije informacije o poreskim propisima iz kojih proizlazi njegova poreska obaveza, a ako je neuk i osnovnu pravnu pomoć, što omogućuje da prijavi i plati porez i obračuna i plati sporedna poreska davanja, u skladu sa propisima;
 2. u pismenom obliku dobije odgovor na pitanje koje je u takvom obliku postavio Poreskoj upravi, a tiče se njegove poreske situacije;
 3. zahteva da se Poreska uprava i njegovi službenici ophode prema njemu sa poštovanjem i uvažavanjem;
 4. se o njemu prikupljeni podaci u poreskom postupku od strane Poreske uprave čuvaju kao službena tajna i koriste, odnosno čine dostupnim drugim licima, odnosno organima ili organizacijama, na način uređen u članu 7. ovog zakona;
 5. Poreska uprava poštuje njegovu privatnost;
 6. ostvari uvid u podatke o utvrđivanju i naplati poreza koji se o njemu vode kod Poreske uprave i zahteva izmenu nepotpunih ili netačnih podataka;
 7. zastupa vlastite interese pred Poreskom upravom neposredno ili putem punomoćnika;
 8. na propisan način koristi poreske olakšice;
 9. na propisan način i u propisanim rokovima dobije refakciju, refundaciju, odnosno povraćaj više ili pogrešno naplaćenog poreza;
 10. prisustvuje tokom terenske poreske kontrole;
 11. dobije obrazloženje akata donetih u postupku poreske kontrole;
 12. daje obaveštenja poreskim organima u poreskom postupku;
 13. koristi pravna sredstva u poreskom postupku;
 14. koristi i druga prava utvrđena ovim zakonom i drugim poreskim zakonima.

Obaveze poreskih obveznika propisane su članom 25. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji. Poreski obveznik, u skladu sa ovim zakonom, obavezan je da:
 1. u propisanom roku podnese prijavu za registraciju Poreskoj upravi, osim obveznika za čiju je registraciju, odnosno upis u registar, nadležna Agencija za privredne registre i prijavi sve kasnije izmene podataka u prijavi koji se ne prijavljuju Agenciji za privredne registre;
 2. podnese poresku prijavu Poreskoj upravi na propisanom obrascu, u roku i na način uređen poreskim propisima;
 3. podnese dokumentaciju i pruži informacije koje zahteva Poreska uprava, u skladu sa poreskim propisima;
 4. vodi propisane poslovne knjige i evidencije radi oporezivanja;
 5. u zakonskim rokovima tačno obračunava porez, kada je po zakonu dužan da to sam čini;
 6. plaća porez na način, pod uslovima i u roku propisanom zakonom;
 7. ne ometa i ne sprečava službena lica koja učestvuju u poreskom postupku u obavljanju zakonom utvrđene dužnosti;
 8. obavesti Poresku upravu o otvaranju ili zatvaranju računa kod banke, druge finansijske organizacije, poštanske štedionice ili druge organizacije koja obavlja platni promet (u daljem tekstu: banka) u Autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija ili u inostranstvu – u roku od 15 dana od dana otvaranja, odnosno zatvaranja računa;
 9. bude prisutan tokom poreske kontrole;
 10. izvršava i druge obaveze utvrđene ovim zakonom i drugim poreskim zakonima.

Za 2018. godinu


1. ОДЛУКА О ВИСИНИ СТОПЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ


2. О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ


3. ОДЛУКА О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМАZa 2017. godinu

1. ОДЛУКА О ВИСИНИ СТОПЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ


2. О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУZa 2016. godinu
 Obaveštenje Odeljenja za lokalne poreske poslove, januar 2016.

 1. Odluka o lokalnoj komunalnoj tаksi za isticanje firme za 2016. godinu


 2. Odluka o obavezi podnošenja poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji ne vode poslovne knjige a nepokretnosti koje se nalaze na teritoriji opštine Vlastotince


 3. Odluka o opštinskim administrativnim taksaka za 2016. godinu


 4. Odluka o koeficijentima za utvrđivanje poreza na imovinu


 5. Odluka o utvrđivanju cene kvadratnog metra


 6. Odluka o izmeni i dopuni odluke o lokalnoj komunalnoj taksi za isticanje firme za 2016. godinu

  1. Образац ППЛК


Za 2015. godinu

 1. Odluka o određivanju koeficijenta za nepokretnosti po zonama za 2015. godinu


 2. Odluka o lokalnim komunalnim taksama za 2015. godinu


 3. Odluka o određivanju kvadratnog metra nepokretnosti po zonama na teritoriji opštine Vlasotince


 4. Odluka o određivanju zona i najopremljenijih zona


 5. Odluka o stopama amortizacije


 6. Odluka o visini poreza na imovinu za 2015. godinu


 7. Odluka o lokalnoj komunalnoj taksi za isticanje firme za 2015. godinu

 • Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji
 • Zakon o porezima na imovinu
 • Zakon o finansiranju lokalne samouprave
 • Zakon o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga
 • Zakon o zaštiti životne sredine
 • Zakon o opštem upravnom postupku
 • Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu
 • Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu-novi
 • Pravilnik o načinu utvrđivanja osnovice poreza na imovinu na prava na nepokretnostima
 • Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o načinu utvrđivanja osnovice poreza na imovinu na prava na nepokretnostima

proveraTel. +381 16 875 122 lokal 138

 

 

Plaćanjem poreza u zakonskim rokovima izbegavate obračunavanje zakonske kamate.

Nepodnošenje poreske prijave predstavlja poreski prekršaj. Kazne predviđene zakonom iznose do 50.000 dinara.

Porezi BANER

 

jn
lpa2

48 sati2
Pitajte predsednika2
op2
ozak2
Imamo 8 gostiju na mreži

inspekcija slika
jn1
lpa1
48 sati1
Pitajte predsednika1
op1
ozak1
Slor1
pki
vodic1
kzm1
gis1
baner VL

Vremenska prognoza:


Pratite nas
Twiter
Opština Vlasotince na YouTube
Instagram opštine Vlasotince
Google+