ЈАВНА НАБАВКА ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ - ДОБРА: Набавка новог специјалног возила за одношење смећа

На основу члана 57. и члана 60.став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015, 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр.833 од 16.05.2017. године, упућује се :

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Наручилац: ЈКП „Комуналац“, Конопничка бр.5, 16210 Власотинце
Интернет страница: /
Врста наручиоца: јавно предузеће
Врста поступка:отворени поступак јавне набавке
Врста предмета: добра
Предмет набавке: Набавка новог специјализованог возила за одношење смећа
Назив и ознака из општег речника набавке: 34144700 – Комунална возила
Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.
Конкурсна документација се може преузети : са Портала Управе за јавне набавке: portal.ujn.gov.rs и интернет странице: www.vlasotince.оrg.rs и лично.
Начин и рок за подношење понуде: Понуде се достављају поштом или непосредно, ЈКП „Комуналац“, Конопничка бр.5, 16210 Власотинце, до последњег дана рока без обзира на начин на које су послате.

Naslovi priloga:
DatotekaOpisDatumVeličina datoteke
Download datoteke (Позив Комуналац.pdf)Позив за подношење понудаНабавка новог специјалног возила за одношење смећа26.06.2017.239 Kb
Download datoteke (Konkursna smecar 24.05.17.-1.doc)Конкурсна документацијаНабавка новог специјалног возила за одношење смећа26.06.2017.354 Kb
 

jn
lpa2

48 sati2
Pitajte predsednika2
op2
ozak2
Imamo 24 gostiju na mreži

inspekcija slika
jn1
lpa1
48 sati1
Pitajte predsednika1
op1
ozak1
Slor1
pki
vodic1
kzm1
gis1
baner VL

Vremenska prognoza:


Pratite nas
Twiter
Opština Vlasotince na YouTube
Instagram opštine Vlasotince
Google+