П О З И В ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПОДСТИЦАЈА У ПРИМАРНОЈ ПРОЗВОДЊИ ЗА ПОKРЕТАЊЕ ИЛИ ПРОШИРЕЊЕ ПРОИЗВОДНИХ КАПАЦИТЕТА У ПОЉОПРИВРЕДИ У 2017. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ

buducnost1

Доделом подстицаја, претежно, незапосленим младим особама са ограниченим ресурсима за бављење пољопривредом и има за циљ да им помогне да побољшају квалитет живота, који је један од неопходних услова за рехабилитацију рађања и родитељства. Да постану произвођачи хране и да могу себи и својим породицама обезбедити животну егзистенцију и останак на овим просторима и својој деци да обезбеде будућност. Стварањем услова за бољи живот млади брачни парови ће се лакше одлучити и да шире своју породицу рађањем деце, а млади који нису засновали брачну заједницу моћи ће да размишљају у правцу стварања породице, јер рађање деце као позитивна природна компонента непосредно утиче на ревитализацију обима становништва и његове старосне структуре. Започињањем сопственог посла, нарочито у пољопривреди створиће се могућности и за формирање репродуктивне свести што ће довести и до повећања наталитета.

П О З И В 
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ  ПОДСТИЦАЈА У ПРИМАРНОЈ ПРОЗВОДЊИ  ЗА ПОKРЕТАЊЕ ИЛИ ПРОШИРЕЊЕ ПРОИЗВОДНИХ КАПАЦИТЕТА У ПОЉОПРИВРЕДИ У 2017. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ

ПРЕДМЕТ ПОЗИВА

Овим Позивом уређују се услови и начин коришћења подстицаја кроз доделу гранта, за покретање или проширење производних капацитета у пољопривреди за пољопривредна газдин-ства на територији општине Власотинце (у даљем тексту: производни капацитети), у 2017. години (у даљем тексту: подстицаји), на територији  општине Власотинце.

 Подстицаји се користе за следеће инвестициjе

1) Додела бесповратних средстава за 20 корисника, односно 5 брачних парова и 10-оро младих људи, претежно жена који планирају заснивање породице, ради покретања или проширења пољопривредне производње у циљу стварања економске основе за квалитетнији живот и повећања наталитета у општини Власотинце. 

 ПОДНОСИОЦИ ПРИЈАВА

Право учешћа на Позиву имају:

1) Физичка лица старости од 18 до 35 година;

2) физичка лица – носиоци или чланови комерцијалних породичних пољопривредних газдинстaва;

3) физичка лица – која немају регистровано пољопривредно газдинство, али испуњавају усклове за регистрацију у складу са Законом и важећим Правилницима и сл.

Лица из става 1. овог члана имају право на коришћење подстицаја ако:

  1. Лице из става 2) овог члана има право учешћа за подстицаје ако је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава (у даљем тексту: Регистар) у складу са Правилником о упису у регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације, као и о условима за пасиван статус пољопривредног газдинства (,,Службени гласник РС”, бр. 17/13, 102/2015 и 6/2016; у даљем тексту: Правилник) и налази се у активном статусу. Такође, лице из става 2) овог члана има право учешћа за подстицаје  ако је члан комерцијалног пољопривредног газдинства које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава (у даљем тексту: Регистар) у складу са Правилником о упису у регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације, као и о условима за пасиван статус пољопривредног газдинства (,,Службени гласник РС”, бр. 17/13, 102/2015 и 6/2016; у даљем тексту: Правилник) и налази се у активном статусу.
  2. Лице из става 1. овог члана има право учешћа за подстицаје ако испуњава све услове за регистрацију у складу са Правилником о упису у регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације, као и о условима за пасиван статус пољопривредног газдинства газдинства («Службени гласник РС», бр. 17/13, 102/2015 и 6/2016).
  3. Лица из става 1. овог члана имају пријављено пребивалиште, односно уколико имају пријављено седиште и пољопривредно земљиште на територији предвиђеном позивом;

4) земљиште на коме се подиже или проширује производња није под било каквим теретом (хипотека, плодоуживање и друго);

5) Бизнис план, који је предвиђен као елемент потребне документације која је обавезна уз подношење пријаве за одобравање подстицаја, буде оцењен са 20 и више поена;

6 Лице из став 1. овог члана има право на коришћење подстицаја ако је учествовало на дводневној радионици;

Производња  може да се налази на једној или више катастарских парцела које не морају да чине једну целину.

 ВИСИНА ПОДСТИЦАЈА

Подстицаји за покретање или проширење пољопривредне производње утврђују се на основу достављеног Бизнис плана, као и спецификација и предрачуна/профактура које су саставни део Бизнис плана (у даљем тексту: План), а додељују на основу рангираних пријава кандидата и расположивих средстава пројекта у износу од 11.000.000,00 динара

Висина појединачног подстицаја је до 500.000,00 динара за лица која планирају заснивање породице, а

Висина подстицаја за брачне парове је до 1.000.000,00 динара

У случају да предвиђена средства не буду додељена у целокупном износу, не буде довољан број пријава које испуњавају услове, јавни позив ће се поновити по истом поступку и извршиће се додела подстицаја/грантова до утрошка преосталих средстава.

ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

Право на коришћење подстицаја, подносилац пријаве може да оствари једном у току трајања позива, на основу пријаве који је саставни део овог конкурса (Образац 1), који може да се поднесе за доделу гранта.

Уз пријаву се подноси Образац 2 – Бизнис план и предрачуни/профактуре који се уписују у Анекс А, који је саставни део Бизнис плана.

Пријава за подстицаје у складу са овим Позивомса пратећом документацијом, подноси се на Обрасцу 1 –Пријавалично или препорученом поштом, на адресу: Трг ослобођења 12, 16210 Власотинце.

Рок за подношење пријаве по овом позиву  је 05. октобар, 2017. године до 14:59 часова.

Уз пријаву се обавезно подноси следећа документација:

  1. читко попуњена пријава са обавезним потписом односно овером подносиоца (Образац бр.1);
  2.  Потврда о регистрацији пољопривредног газдинства и фотокопија личне карте носиоца пољопривредног газдинства;
  3. Читко попуњен бизнис план са обавезним потписом (Образац бр. 2; извод из катастра непокретности са подацима о власништву,  (препис листа непокретности, ако је успостављен нови операт, односно препис поседовног листа, ако није успостављен нови операт), односно извод из земљишних књига (где није успостављен катастар непокретности), за све катастарске парцеле које су предмет пријаве;
  4. Изјава два сведока о броју чланова домаћинства или фотокопије личних карата чланова домаћинства;
  5. Доказ о брачном статусу (извод из матичне књиге венчаних или други документ којим се доказује брачни статус)

  ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА КОНКУРСА

Испуњеност прописаних услова, односно административну контролу докумената спроводе чланови Кммисије која је формирана у складу са пројектом «За бољу будућност».

Комисија ће извршити административну контролу, оцењивање пристиглих пријава, формирање ранг листе и доставити предлог за доделу подстицаја председнику општине  у року од 7 (седам) дана од дана који је рок за достављање пријава.

Председник општине доноси решења/одлуке о додели подстицаја/гранта у року од три дана по добијању предлога од комисије.


Општина Власотинце спроводи пројекат „За бољу будућност“ који финансира Влада Србије
преко Кабинета министра задуженог за демографију и популациону политику
кроз
доделу бесповратних средстава за суфинансирање мера популационе политике

 

Naslovi priloga:
DatotekaOpisDatumVeličina datoteke
Download datoteke (Одлука о додели средстава.pdf)Одлука о расподели средставаОдлука о расподели средстава26.10.2017.1140 Kb
Download datoteke (Коначна Листа вредновања.pdf)Коначна листа вредновањаКоначна листа вредновања: Брачни парови; Појединци25.10.2017.665 Kb
Download datoteke (Листа вредновања.pdf)Прелиминарна ранг листаПрелиминарне листе: брачни парови; Појединци18.10.2017667 Kb
Download datoteke (ANEX A.doc)Образац Анекса АПреузмите, попуните и приложите уз Бизнис план05.10.2017.234 Kb
Download datoteke (Obrazac 1 - Пријава за доделу granta.doc)Образац 1Прееузмите и попуните Пријаву05.10.2017.1266 Kb
Download datoteke (Позив за доделу гранта.pdf)ПозивПреузмите и погледајте услове позива05.10.2017.599 Kb
Download datoteke (Obrazac 2 - Бизнис_план.doc)Образац - 2Преузмите и попуните Бизнис план05.10.2017.70 Kb
 

jn
lpa2

48 sati2
Pitajte predsednika2
op2
ozak2
Imamo 15 gostiju na mreži

inspekcija slika
jn1
lpa1
48 sati1
Pitajte predsednika1
op1
ozak1
Slor1
pki
vodic1
kzm1
gis1
baner VL

Vremenska prognoza:


Pratite nas
Twiter
Opština Vlasotince na YouTube
Instagram opštine Vlasotince
Google+